طوفان دیشب تهران 20 کشته به جا گذاشت.

شبکه HD در فرستنده سوم مشهد با فرکانس (570)، (594) قرار گرفت و همچنین شبکه جام جم به IRIB تغییر کرد.