مسلما برای شما نیز بارها پیش آمده که برای سبقت گرفتن از خودروهای سنگین در جاده های باریک دچار مشکل شده اید؟ از آنجائی که در این نوع جاده ها راننده دید کافی از جلوی کامیون و طرف مقابل جاده ندارد سبقت گرفتن کمی دشوار و البته خطرناک می باشد.