مدیر کل دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش از اضافه شدن پایه نهم از سال آینده به نظام آموزشی دوره اول متوسطه کشور خبر داد.